Fréttir

Starf við sjálfbæra matvælaframleiðslu og nýsköpun

Hvernig getum við aukið framboð matvæla og eflt matvælaframleiðslu án þess að ganga á auðlindir með ósjálfbærum hætti? Hvernig getum við nýtt aukaafurðir til verðmætasköpunar innan hringrásahagkerfis lífauðlinda? Hver eru umhverfisáhrif matvæla?

Matís vinnur markvisst að því að auka sjálfbærni og verðmætasköpun í matvælaframleiðslu til eflingar íslenskra afurða og atvinnulífs og nú leitum við að sérfræðingi sem getur hjálpað okkur við að svara þessum spurningum.

Ef þú hefur brennandi áhuga og þekkingu á sjálfbærni og vilja til að taka þátt í að móta stefnu okkar á sviði sjálfbærrar matvælaframleiðslu gætir þú verið rétti aðilinn. Starfið felur í sér vinnu við nýsköpunar- og rannsóknarverkefni sem og ráðgjöf og þjónustu til viðskiptavina varðandi sjálfbæra matvælaframleiðslu; greining á umhverfisáhrifum, kolefnisspori, nýtingu auðlinda innan hringrásarhagkerfis svo fátt eitt sé nefnt.

Í þessu starfi tekur þú þátt í að:

 • Vinna við og móta nýsköpunar- og rannsóknarverkefni á sviði sjálfbærrar matvælaframleiðslu
 • Greina umhverfisáhrif matvælaframleiðslu; allt frá fiskveiðum og landbúnaði til skordýra og örþörunga
 • Móta enn frekar stefnu fyrirtækisins í umhverfismálum og styðja við innleiðingu hennar

Hæfni og reynsla:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. umhverfisfræði, auðlindafræði, umhverfisverkfræði
 • Þekking og reynsla á hugtökum og aðferðafræðum á borð við lífsferilsgreining (LCA), kolefnisspor, hringrásarhagkerfi
 • Góð samskiptahæfni og vilji til að vinna í teymi
 • Gott vald á íslensku og ensku, í ræðu og riti
 • Frumkvæði, skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð

Starfshlutfall er 100% 

Starfið er án staðsetningar en starfsstöðvar Matís eru Í Reykjavík, Neskaupstað, Vestmannaeyjum, á Akureyri og Ísafirði.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Birgir Örn Smárason, birgir@matis.is

Með vísan í jafnréttisstefnu Matís eru öll kyn hvött til að sækja um. Umsóknum þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni umsækjanda í viðkomandi starf. 

Umsóknarfrestur er til 3. mars 2022. 

//

Sustainable food production and innovation

How can we increase the supply of food and strengthen food production without depleting resources in an unstustainable way? How can we use by-products to create value within the circulareconomy? What are the environmental impacts of food?

Matís works systematically on increasing sustainability and value creation in food production to strengthen Icelandic products and the economy, and now we are looking for a specialist who can help us answer these questions.

If you have a keen interest and knowledge of sustainability and a desire to be involved in shaping our sustainable food production policy, you may be the right person. The job includes work on innovation and research projects as well as consulting and customer service regarding sustainable food production; environmental impact analysis, carbon footprint, resource utilization within a circular economy to name a few.

In this job you will participate in the following:

 • Work on and shape innovative and research projects in the field of sustainable food production
 • Analyze the environmental impact of food production; from fisheries and agriculture to insects and algae
 • Formulate further the company‘s environmental policy and support it‘s implementation

Competence and experience:

 • University degree that is useful for this work, e.g. environmental science, resource science, environmental engineering
 • Knowledge and experience of concepts and methodologies such as life cycle analysis (LCA), carbon footprint, circular economy
 • Good communication skills and willingness to work in a team
 • Good command English, in speech and writing. Icelandic proficiency is an advantage.
 • Initiative, organized and independent work methods

The job is without location, but Matis is located in: Reykjavík, Neskaupstaður, Vestmannaeyjar, Ísafjörður and Akureyri.

For further information, please contact Birgir Örn Smárason, birgir@matis.is

With reference to Matís’ gender equality policy, all genders are encouraged to apply. Applications must be accompanied by a detailed CV and a cover letter outlining the applicant’s qualifications for the job in question.

The application deadline is 03.03.22

is_ISIcelandic